Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

gs-15-10-22

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   

  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

  «Ι.Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Αριθμός ΓΕΜΗ: 35739716000  ΑΜΑΕ 176/1971

   

  Καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου εταιρείας «Ι.Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.» την 15η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 12μ.μ.. στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Αιγιαλείας Διαμέρισμα Ροδοδάφνης Συμπολιτείας.

   

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1.Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 01/01/21-31/12/21 καθώς και της έκθεσης διαχείρισης ΔΣ και των ελεγκτών σύμφωνα με ΕΛΠ.

  2.Έγκριση της διανομής των κερδών του ισολογισμού 31/12/2021.

  3.Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών-λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τη διαχείριση της χρήσης 2021.

  4.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2022.

  5.Διάφορες ανακοινώσεις.

  Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη γενική συνέλευση, πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την πιο πάνω ημερομηνία της γενικής συνελεύσεως να καταθέσουν έναντι αποδείξεως στο ταμείο της εταιρείας είτε τις μετοχές τους είτε σχετική απόδειξη περί καταθέσεως των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη τραπεζική εταιρεία.

  Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει οι μέτοχοι, που θα παραστούν στη γενική συνέλευση με αντιπρόσωπο, να καταθέσουν έναντι αποδείξεως στο ταμείο της εταιρείας και τα πληρεξούσια αντιπροσωπεύσεώς τους.

   

   

  Ροδοδάφνη Αιγιαλείας

  26η Σεπτεμβρίου 2022

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ