Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Όροι Διαγωνισμού - Μαντέψτε την γεύση

ΟΡΟΙΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«ΝΕΑ ΓΕΥΣΗ ΚΡΙΝΟΣ»

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: H Εταιρεία με την επωνυμία «Ι.Κ.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ» με τον διακριτικό τίτλο ΚΡΙΝΟΣ που εδρεύει στην Ροδοδάφνη Αιγίου, με ΑΦΜ 091313914 (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό με ενδεικτικό τίτλο «ΝΕΑ ΓΕΥΣΗ ΚΡΙΝΟΣ», (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί στο μέσω του FACEBOOK profile @krinossoftdrinks και στο Instagram profile @krinos_softdrinks και με προωθημένες αναρτήσεις. Η Διοργανώτρια προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των συστημάτων της ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της Eλλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 14o έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»). Απαραίτητη η συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του παιδιού στην περίπτωση που αυτό είναι ανήλικο. Οι Συμμετέχοντες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορεί να κληθούν να παράσχουν για τη συμμετοχή τους την γραπτή έγκριση των γονέων ή κηδεμόνων τους ή των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και πάντως κατά την παραλαβή των επάθλων τους. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή τους έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ήτα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στην Διοργανώτρια , καθώς και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω.
 4. Τρόπος συμμετοχής:

 

4.1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει:

 1. Να έχουν απαντήσει στην ερώτηση που θα τεθεί στο FACEBOOK & Instagram profile & Facebook & Instagram ads 8/06/2021 έως 25/06/2021 για την Ελλάδα.

 

4.2. Διευκρινίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος (ήτοι συμμετέχων με το ίδιο email) δικαιούται να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό όσες φορές επιθυμεί, όμως δικαιούται να κερδίσει δώρο δια της κληρώσεως μία (1) μόνον φορά.

4.3  Διάρκεια διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 08/06/2021 και ώρα 12:00:01 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και 25/06/2021 και ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

 1. Τρόπος ανάδειξης νικητών Διαγωνισμού: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 28η/06/2021και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας στην Ροδοδάφνη Αιγίου, Αίγιο, ηλεκτρονική κλήρωση ενώπιων διμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από δύο (2) εκπροσώπους της Διοργανώτριας. Η διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα(10) νικητές που κερδίζουν από 1 κιβώτιο αναψυκτικά ΚΡΙΝΟΣ με την νέα γεύση και δύο (2) επιλαχόντες νικητές (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα μπορούν να διεκδικήσουν το ως άνω δώρο με σειρά προτεραιότητας.

 

Η εν λόγω  κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με χρήση του προγράμματος www.random.orgκαι του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του Διαγωνισμού από την Έναρξη του Διαγωνισμού και μέχρι την λήξη του. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού, όπως ορίζεται ανωτέρω.

 1. Νικητές: Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 10 νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν από 1 κιβώτιο αναψυκτικά ΚΡΙΝΟΣ νέα γεύση.

 

 1. Ενημέρωση για την παραλαβή Δώρων

 

7.1.

Οι νικητές θα ενημερωθούν από την Διοργανώτρια τηλεφωνικά  για την παραλαβή του δώρου τους. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης ή ο νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους, δεν επικοινώνησε για οποιονδήποτε λόγο με τη Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικάτο δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών για το συγκεκριμένο δώρο, ο οποίος ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός έξι (6) ημερών από την ημέρα αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος με e-mail, άλλως χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση αυτού καταλαμβάνει ο δεύτερος επιλαχών για το συγκεκριμένο δώρο, ο οποίος ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός έξι (6) ημερολογιακών ημερών από την ώρα αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος με e-mail, άλλως ομοίως χάνει οριστικά και αυτός κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, αφού έχει ακολουθηθεί η άνω διαδικασία, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα προαναφερθέντα επικοινωνία ούτε και με τον τρίτο επιλαχόντα, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του το εν λόγω Δώρο.

7.2. Η Διοργανώτρια θα ζητήσει από το νικητή το πλήρες ονοματεπώνυμο του, τη διεύθυνση του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και η παραλαβή του δώρου θαγίνει κατόπιν συνεννοήσεως ανάλογα με το μέρος που βρίσκεται ο νικητής, είτε θα γίνει αποστολή από την «Διοργανώτρια» είτε παραλαβή από το νικητή από κάποιο συνεργαζόμενο κατάστημα. Κατά την παραλαβή των δώρων, οι Νικητές ή οι γονείς/κηδεμόνες των Νικητών (εφόσον οι τελευταίοι είναι ανήλικοι) θα επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το ισχύον διαβατήριό τους. Σε περίπτωση αδυναμίας οποιουδήποτε Νικητή να παραλάβει το δώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόμενα, το δώρο δύναται να παραλάβει νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

 1. Ευθύνη

 

8.1. Η Διοργανώτρια  δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής.

8.2. Η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

8.3. Η Διοργανώτρια ή οι διευθυντές ή στελέχη ή υπάλληλοι αυτής δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στο δώρο που δεν αποτελεί προϊόν της εταιρίας της.

 1. Δημοσιότητα.Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας «https://www.krinossoftdrinks.gr/contest/».

 

 1. Ανάκληση Διαγωνισμού –Τροποποίηση Όρων.Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής του και τον αριθμό του με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας https://www.krinossoftdrinks.gr/contest/ με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνταιή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

 

 1. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση.

 

 1. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού χωρίςπροειδοποίηση. Εντούτοις, παρόλο που ο Διοργανωτής έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση της Ιστοσελίδας, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτόν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι προσβλητικό ή ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στην ανωτέρω Ιστοσελίδα, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο από άλλους συμμετέχοντες ή τους γονείς ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.
 2. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, Server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
 1. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

 

 1. Δικαιώματα

 

Οι συμμετέχοντες και οι γονείς/κηδεμόνες ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανήλικων συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση προς την Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του facebook της και του Instagram. Η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς το όνομα και την εικόνα των Νικητών, φωτογραφίες και βίντεο από την παράδοση των Δώρων, καθώς και να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας του προσώπου, χωρίς καμία απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

Οι Συμμετέχοντες και οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

 

Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται στην τήρηση και επεξεργασία (με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων) των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτούς τους ίδιους, από τη Διοργανώτρια ή/καιαπό άλλα τρίτα πρόσωπα, στα οποία τυχόν θα ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, προς το σκοπό της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, της ανακήρυξης των νικητών και της αποστολής των δώρων.

Η Διοργανώτρια ζητά και επεξεργάζεται τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα που χρειάζονται για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την απόδοση των δώρων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας: είναι η Διοργανώτρια

Δεδομένα: Για αυτό το λόγο συλλέγουν τα ακόλουθα αναγνωριστικά στοιχεία όνομα, επώνυμο συμμετέχοντα ήγονέα/κηδεμόνα, όνομα συμμετέχοντος παιδιού) καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας συμμετέχοντα ή γονέα/κηδεμόνα (διεύθυνση e-mail).

Υποκείμενα των Δεδομένων: Οι συμμετέχοντες στo Διαγωνισμό καθώς και οι γονείς/κηδεμόνες τους, οι οποίοι θα συμπληρώσουν τα Δεδομένα τους στην ειδική εφαρμογή.

Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και η απόδοση των δώρων και, μόνον εφόσον το Υποκείμενο έχει συμπληρώσει το πεδίο συναίνεσης για τη λήψη ενημερωτικών email ή ενημέρωση του Υποκειμένουγια τα προϊόντα της Διοργανώτριας και τις προωθητικές ενέργειες των προϊόντων αυτών.

Η Νομική βάση της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι η συγκατάθεση των Υποκειμένων των Δεδομένων.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι ακόλουθες κατηγορίες: Η  Διοργανώτρια καιτο υπαλληλικό προσωπικό της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Χρονικό Διάστημα Τήρησης των Δεδομένων: Η Διοργανώτρια διατηρεί τα δεδομένα, σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο, για το σύνολο της διάρκειας του Διαγωνισμού και μέχρι την απόδοση των δώρων. Μετά

τη λήξη του διαγωνισμού και την απόδοση των δώρων τα δεδομένα θα διατηρούνται για ένα (1) έτος. Έπειτα διαγράφονται ολοσχερώς χωρίς δυνατότητα ανάκλησης. Εφόσον το Υποκείμενο έχει δώσει τη συναίνεσή του για λήψη ενημερωτικών email τα δεδομένα θα διατηρούνται και μετά από τη λήξη του διαγωνισμού.

Οργανωτικά και Τεχνικά Μέτρα: Η Διοργανώτρια έχει λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ηλεκτρονικής ασφάλειας (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης, προστασία υπολογιστικών συστημάτων λογισμικού και εξοπλισμού Δικτύου).

Τα Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων: Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει εγγράφως ή ηλεκτρονικά γνώση των σκοπών της επεξεργασίας, των κατηγοριών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, τους αποδέκτες των δεδομένων στους οποίους κοινολογήθηκαν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων. Περαιτέρω, το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής (αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή στην περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής, όπου απαιτείται), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων του Υποκειμένου των Δεδομένων ως προς την επεξεργασία), δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων και η Διοργανώτρια θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος του Υποκειμένου των Δεδομένων ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας. Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα, το Υποκείμενο των Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στο τηλέφωνο 2691071456 ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο e-mail: krinos@krinos.gr.

Το αίτημα του Υποκειμένου των Δεδομένων απαντάται δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που ελήφθη. Αν τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Διοργανώτρια μπορεί να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας την απάντησή τους. Η Επεξεργασία των Δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, contact@dpa.gr), αν θεωρήσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τους Συνεργάτες, οι οποίοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των Νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των δώρων σε αυτούς (σε περίπτωση που το Υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συναίνεση του για την λήψη ενημερωτικών email, τα δεδομένα δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τους Συνεργάτες, οι οποίοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στη διαδικασία ενημέρωσης).

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο –Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Αιγίου.
 2. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και αυτόματη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

 

Βρες μας στα Social Media